Stanovy spolku

 

Stanovy občanského sdružení


„ Spolek GUTWINSKI“
(dále jen “spolek”)
Článek I.
Název a sídlo spolku.


(1)   Název spolku zní „Spolek Gutwinski“
(2)   Spolek sídlí na adrese: Nová Seninka 1, 788 32 - pošta Staré Město
(3)   Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra 22.12.2004 IČO: 269 85 179


Článek II.
Právní postavení spolku.


(1)   Spolek sdružuje členy na základě dobrovolnosti a společného zájmu.
(2)   Spolek je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

občanů.


Článek III.
Předmět a cíl činnosti.


(1)   Předmětem činnosti spolku je propagace oblasti masívu Kralického Sněžníku a      

Rychlebskýchhor, jejíž přirozeným centrem je Staré Město pod Sněžníkem.
(2)   Hlavní formou této činnosti bude pořádání sportovních, kulturních, vzdělávacích, poznávacích

a společenských akcí.
(3)   Spolek si klade za cíl poznávat historii, památky, pozoruhodnosti a zajímavosti tohoto

horského kraje, snažit se o jejich ochranu, pomáhat při jejich opravách či obnově a následně

tyto regionální hodnoty propagovat.
(4)   Spolek bude spolupracovat s každým subjektem který bude mít na spolupráci zájem.


Článek IV.
Členství.


Členství ve spolku bude mít dvě formy.
(1)   Pasivním členem může být každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která má

zájem se podílet na činnosti spolku.
(2)   O přijetí pasivního člena rozhoduje předsednictvo spolku. To vydá potvrzení s datem přijetí

opatřené razítkem a podpisem předsedy spolku
(3)   Aktivním členem se stává pasivní člen který uspořádá, nebo se spolupodílí na pořádání akce

podle bodu 2) článku III.
(4)   Pokud aktivní člen neuspořádá, nebo se nebude spolupodílet na žádné akci 24 měsíců, stává

se opět pasivním členem.
(5)   Členství zaniká:        

                                      (a)   vystoupením člena písemným oznámení

                                      (b)   u fyzické osoby úmrtím

 (c)   u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem
                         (d)   zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady.

                                      (e)   zánikem spolku.


Článek V.
Práva a povinnosti členů.


(1)   Člen má právo zejména:   (a)podílet se na činnosti spolku.
                                                         (b)být informován o činnosti spolku.
                                                         (c)účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů spolku.
                                                         (d)pokud dosáhne 18 let věku a je aktivní člen, být volen do orgánů

                                                     spolku.
                                                          (e)obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat

                                                       o jejich vyjádření.
(2)   Člen nemá žádné povinnosti vůči spolku, pouze se předpokládá, že bude:
                                                          (a)propagovat a dbát o dobré jméno spolku
                                                          (b)platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveným valnou 

                                                       hromadou.

 


Článek VI.
Orgány spolku.

Orgány spolku jsou:
                                   (a)valná hromada
                                   (b)předsednictvo


Článek VII.
Valná hromada.


(1)   Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
(2)   Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
(3)   Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

  Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů

  spolku.Do výlučné pravomoci valné hromady patří:


                                                   (a)změny stanov spolku.

                                           (b)schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a roční

                                                uzávěrku hospodaření předkládané předsednictvem.

                                           (c)volí na dobu tří let členy předsednictva.
                                                   (d)rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků

                                               a o osvobození od nich.
                                                   (e)rozhoduje o zrušení členství.
                                                   (f)rozhoduje o zrušení spolku.
                                                   (g)rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí

                                                předsednictvo.
(4)   Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Nesejde- li se nadpoloviční většina členů, lze svolat náhradní valnou hromadu která bude

schopná unášení bez ohledu na počet přítomných. K přijetí usnesení je třeba souhlasu

nadpoloviční většiny přítomných členů.
(5)   Hlasovací právo členů spolku je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou

osobu plnou mocí.
(6)   O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje valná hromada většinou všech členů.
(7)   Valná hromada je řízena předsedou nebo jiným členem předsednictva. Ze zasedání valné

hromady se pořizuje zápis a předsednictvo zajistí, aby tento zápis byl do 14 dnů ode dne

konání valné hromady vhodnou a dosta­teč­nou formou zpřístupněn všem členům spolku.

Vystavení zápisu na pevně určené adrese na Internetu se považuje za do­statečnou formu

zpřístupnění.


Článek VIII.
Předsednictvo.


(1)   Předsednictvo je výkonný orgán spolku, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.
(2)   Předsednictvo má nejméně tři členy. O počtu členů předsednictva rozhoduje valná hromada.
(3)   Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
(4)   Předsednictvo svolává podle potřeby kterýkoliv člen předsednictva.
(5)   Předsednictvo zejména:
                            (a)volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
                            (b)koordinuje činnost spolku.
                            (c)svolává valnou hromadu.
                            (d)zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí výroční

                         zprávu o čin­nosti spolku a zprávu o hospodaření. a zprávu o hospodaření.
                            (e)rozhoduje o přijetí za člena spolku
(6)   Zasedání předsednictva jsou neveřejná.
(7)   Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
(8)   Až do konání první valné hromady vykonává funkci předsednictva přípravný výbor sdružení

ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.Článek IX.
Zásady hospodaření.


(1)   Finanční zdroje majetku spolku jsou:
                                           (a)členské příspěvky
                                           (b)příjmy z akcí pořádaných spolkem
                                           (c)ostatní příjmy – dotace, granty, sponzorské příjmy na reklamu a dary
(2)   Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě

zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
(3)   Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok spolku je

totožný s rokem kalendářním.


Článek X.
Zánik spolku.


(1)   Spolek zaniká:
                           (a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením

                        z rozhodnutí valné hromady
                            (b)rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).
(2)   Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu

majetkového vypořádání.


Článek XI.
Závěrečná ustanovení.


(1)   Jménem spolku může v plném rozsahu jednat předseda spolku nebo jím pověřený člen

spolku.
(2)   Tyto stanovy nabývají účinnosti po registraci u MV ČR. Změna těchto stanov je možná pouze

písemnou formou a do 15 dnů od jejího schválení musí být oznámena MV ČR.
(3)   Na ustavující valné hromadě spolku konané 2.3.2005 bylo zvoleno předsednictvo v tomto 

složení:
                     1) Jiří Veber - předseda
                     2) Josef Čupka - místopředseda
                     3) Petr Škovránek - místopředseda

 

 


Mantis-a templates, visit Netmeter